Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛА WWW.FOODPORTAL.INFO И ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ЧРЕЗ НЕГО УСЛУГИ

1. Настоящите правила уреждат отношенията между “Рубиком” ООД и всяко физическо или юридическо лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва Интернет страниците на „Рубиком” ООД и/или услугите, предоставяни чрез тях.

2. Потребителите по смисъла на настоящите правила са две категории:

а. Нерегистрирани – Потребители, които посещават Интернет страниците на „Рубиком” ООД, без да извършват регистрация.

б. Регистрирани – Потребители/ Фирми, които се регистрират на Интернет страниците на Foodportal.info, чрез въвеждане на информация за осъществяване на обратна връзка.

3. Права, възможности и условия на Регистрираната фирма:

a)      Предоставя за публикуване на фирмена информация на сайта Foodportal.info с цел реклама и популяризиране на производствени дейности, търговски дейности и услуги, свързани с тематиката на сайта.

b)      Предлага за публикуване на нови категории в съответните модули.

c)      Ако не е договорено писмено с „Рубиком” ООД друго, може да предложи за публикуване до 6 снимки за един продукт, артикул, услуга, машина или друго с размер на изображението до  1 MB и текст до 900 знака.

d)     Публикува до 6 продукта, артикула, услуги, машини или други.

e)      Текста и снимките които се предлагат да са собственост на потребителя.

f)       Договарят в писмена форма с „Рубиком” ООД ползване на Admin panel за управление на съдържанието в Foodportal.info

g)      Договарят в писмена форма с „Рубиком” ООД други услови за ползване на услугите.

h)      Информацията предложена от потребителя се публикува само след преглед, редактиране и одобрение от администратор на Foodportal.info, ако не е договорено с „Рубиком” ООД  в писмена форма други условия за ползване на услугите.

i)        Ако темата, която е предложена за публикация не си е на мястото, може да бъде преместена в друга категория.

j)        Заплащане едногодишна такса от 60 лева при регистрация на фирма и публикуване на информация до 6 продукта, артикула, услуги, машини или друго за една фирма.

100% присъствие в foodportal.info за 1 година, реклама на шест продукта, еднократна месечна актуализация на продуктите!

k)      Заплащане едногодишна такса от 200 лева за ползване на информация от категория КУПУВАЧИ.

Пълен достъп до оферти от цял свят на фирми търсещи храни и напитки!

l)        Заплащане месечна такса от 40 лева за предоставяне на фирмен под-домейн към Foodportal.info (Уеб сайт), admin panel за пълен достъп и управление на съдържанието на страниците и публикуване на неограничена информация за продукти, артикули, услуги, машини или друго за една фирма.

Фирмен под-домейн към foodportal.info, admin panel за пълен достъп за управление на Вашата информация, онлайн превод на 64 езика, техническа поддръжка на Вашия уеб сайт, обучение!

4. Само Потребители, които са извършили валидна регистрация на Интернет страниците на „Рубиком” ООД могат да ползват услугите на Foodportal.info

5. Настоящите правила са публикувани на всички Интернет страници на „Рубиком” ООД и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайт на Foodportal.info. Потребителят се задължава да ползва услугите и възможностите в съответствие с изискванията на настоящите правила.

6. „Рубиком” ООД има право да редактира езиково и граматически подадената за публикуване информация.

Страниците на Foodportal.info са с онлайн превод на 65 езика.

“Валбо Нет” ЕООД освен това има право да коригира информация, съдържаща рекламни, търговски, нецензурни, обидни и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и такива на религиозна, верска или политическа основа. Ако корекцията е невъзможна и информацията е негодна за публикуване дори и след отстраняването на съответните неприемливи текстове и изображения, „Рубиком” ООД има право да не публикува подадената информация. Ако Вашата предложена тема няма нищо общо с основната тема на Foodportal.info, тя ще бъде изтрита от администратора.

„Рубиком” ООД има право да изпраща електронни писма до всеки потребител, регистриран в сайта на Foodportal.info.

„Рубиком” ООД определя структурата на предоставяната и публикувана информация в сайта Foodportal.info

7. „Рубиком” ООД се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако не е задължен по силата на закон.

8. След публикуване на съответната информация, потребителят не може да заявява съществени изменения в нея освен да предоставя за публикуване допълнителни материали и изображения.

Корекция на предоставена информация от Потребител в страниците на Foodportal.info може да се извършва един път на 60 дни, ако не е договорено друго с „Рубиком” ООД.

Да се използва български език, написан на кирилица.

9. „Рубиком” ООД има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги, ако:

а. Потребителят разпространява посредством Интернет пространството или посредством използване на услуги чрез Интернет страниците на „Рубиком” ООД, съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и такива на религиозна, верска или политическа основа;

б. Потребителят с действията си накърнява доброто име на „Рубиком” ООД, нарушава законите в Република България, международните нормативни актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите.

в. Не се разрешава публикуването на текст, звук, видео или изображения, съдържащи порнография, насилие, физическо или психическо страдание на хора или животни. Не се разрешава публикуването на съдържание, призоваващо към насилствена смяна на обществения ред, етническа и верска омраза, дискриминация и проява на нетърпимост на основата на възраст, пол, раса, етнос, националност, вероизповедание или сексуалност.

г. Не се разрешава предлагане на електронни материали за публикуване на страниците на Foodportal.info на текст, звук, видео или изображения, без изрично разрешение на собственика на авторските права върху съответния материал.

10. В случай на доказани неправомерни действия по предходната точка от настоящите правила и/или при поискване от компетентните органи на Република България, „Рубиком” ООД има право да предоставя на компетентните органи цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.

11. Регистрациите на Потребители, които последните 2 месеца не са влизали с потребителското си име в Foodportal.info биват заличавани. Потребителите със заличени регистрации имат право по всяко време да се регистрират отново спазвайки съответната процедура.

12. „Рубиком” ООД не отговаря пред Потребителя за:

а. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез Foodportal.info от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;

б. техническа невъзможност или неумение на Потребителя да ползва всяка една отделна услуга;

в. претенции от трети лица срещу Потребителя за вреди причинени при или по повод ползване на услугите;

г. претенции на трети лица за вреди причинени във връзка с разпространяване чрез Foodportal.info на информация, съдържаща рекламни и/ или търговски текстове и/или изображения. В случай, че са налице доказани неправомерни действия по тази точка, „Рубиком” ООД има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.

13. „Рубиком” ООД не носи отговорност ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, регистриран Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставяните услугите.

14. „Рубиком” ООД си запазва правото едностранно да променя настоящите правила, както и структурата на своите Интернет страници, за което не се задължава да уведомява Потребителите чрез интернет страницата си www.Foodportal.info

15. Потребителят се задължава да уведомява за забелязани от него грешки, технически проблеми и други проблеми, свързани с ползването на услугите на . „Рубиком” ООД, чрез обаждане на тел. 0878818833

16. За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

17.  При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.